Bender Shorthorns Heading

Glenford Just Right 4W X

Glenford Just Right 4W X


     Sprys True Blue Y033 X
Sire: Glenford Real World 51S X
     Glenford Promise 46L X

     Frimley Captain Jim 38J X
Dam: Glenford Patsy 25M X
     Glenford Patsy 33K X


CE BW WW YW Milk TM CEM
EPD 14 -3.9 32 34 20 36 4
Acc .63 .71 .63 .62 .52 . .53